PORUČI ODMAH

Zdravlje kostiju

Glavni mineral koji čini koste čvrstim i jakim je kalcijum. Sadržaj kalcijuma u kostima i gustina kostiju postepeno se povećavaju do 30 godine života, kada dostižu svoj maksimum. Nakon toga mineralna gustina postepeno opada i neophodno je obezbediti dovoljno nutrijenata kako bi se jačina koštanog sistema održala i u zrelom dobu.

Osteoporoza

Osteoporoza je poremećaj gubitka koštane mase. Karakterišu je smanjena gustina koštanog tkiva, poremećena struktura kostiju, izmenjene vrste i količine proteina u kostima. Osteoporoza dovodi do povećanog rizika od preloma kostiju i to najčešće kuka i kičmenih pršljenova, ili neke druge kosti koja trpi veliko opterećenje.

Osteoporoza se smatra „tihom bolešću“ jer nema primetnih simptoma sve dok se ne javi prelom kostiju.

Sa osteoporozom se najčećše suočava populacija trećeg životnog doba, odnosno starije osobe. Iako se češće javlja kod žena, naročito u menopauzi, osteoporoza pogađa i muškarce i to one preko 50 godina.

Najvećem riziku su izložene žene, naročito one sa niskom telesnom težinom. U grupu visokorizičnih spadaju i pušači, osobe koje preterano koriste alkohol, osobe sa istorijom preloma, i nekim bolestima, uključujući reumatoidni artritis, hipertiroidizam, dijabetes i bolesti paratiroidne žlezde.

Najnovija istraživanja su u potpunosti rasvetlila mehanizam izgradnje kostiju: protein zadužen za ugradnju kalcijuma u kost, tzv. osteokalcin, je taj koji otključava kosti za ulazak kalcijuma. Međutim, nakon sinteze, osteocalcin je neaktivan i tek u prisustvu vitamina K2 je aktivan i može vršiti svoju funkciju. Drugim rečima, bez vitamina K2 kalcijum ostaje nedostupan našim kostima iako smo ga uneli dovoljno.

Brojna klinička ispitivanja su to i potvrdila: vitamin K2 u potpunosti sprečava gubitak koštane mase, dok u nekim slučajevima čak i povećava koštanu masu kod osoba s osteoporozom. Prikupljeni dokazi iz sedam japanskih ispitivanja pokazuju da suplementacija vitaminom K2 dovodi do smanjenja preloma kičmenih pršljenova od 60 procenata, kao i smanjenja preloma kuka i drugih nevertebralnih preloma od 8o procenata. Druge studije pokazale su i da dodatak vitamina K2 omogućava efikasniju upotrebu vitamina D i smanjuje učestalost osteoporoze i do 25 procenata.

Kako starimo, resorptivna moć digestivnog trakta se smanjuje pa samim tim i resorpcija kalcijuma. Preparat K2D3 sadrži optimalne doze vitamina K2 i D3 koji poboljšavaju resorpciju kalcijuma i njegovo ugrađivanje u kost. K2D3 se stoga preporučuje kod svih stepena osteopenije i osteoporoze, a uspešno se kombinuje i sa antiresorptivnim lekovima za osteoporozu.

Prelomi

Do preloma kosti dolazi kada dejstvo spoljašnje sile prevazilazi gustinu i jačinu kostiju. Prelomi su najčešće posledica pritiska ili pada. Bez obzira na uzrok preloma, slomljena kost značajno utiče na kvalitet života, česti su bolovi, dugotrajna imobilizacija i gubitak nezavisnosti.

Prelomi su čest problem kod osoba sa osteopenijom i osteoporozom. Osteoporotični prelomi imaju veliku smrtnost: preko 20 posto pacijenata sa prelomom kuka umre u prvoj godini nakon preloma, a većina njih se nikada potpuno ne oporavi.

Prelomi kičmenih pršljenova su takođe česti i mogu nastati spontano ili nakon blage povrede. Ovo su takozvani kompresivni prelomi, kada se javlja hroničan bol i deformacija kičmenog stuba. Bol se obično javlja iznenada, taj deo leđa postaje bolan na dodir, nakon čega mogu nastati problemi sa pokretljivošću, napetosti u mišićima i osećajem u rukama. Osobe sa spontanim prelomima pršljenova gube na visini a vremenom može doći i do stvaranja grbavosti.

Kada dođe do preloma kosti, aktiviraju se mehanizmi remodelovanja i zarastanja kosti. U ovom periodu neophodno je obezbediti dovoljne količine esencijalnih nutrijenata kako bi prelom što brže i potpunije zarastao. Preparat K2D3 preporučuje se kod svih vrsta preloma gde ubrzava zarastanje, brže vraća pacijenta svakodnevnim aktivnostima i sprečava dalje zdravstvene komplikacije.

Sekundarna osteoporoza

Osteoporoza može nastati i kao posledica drugih oboljenja i lekova. Ovo je takoznava sekundarna osteoporoza. Uzrok smanjene gustine kostiju mogu biti hronična bolest bubrega ili endokrine bolesti (bolesti štitne žlezde, dijabetes), hronične zapaljenske bolesti creva, loše ishrane, kod gojaznih i anoreksičnih osoba.

Pacijenti koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja prinuđeni na dugotrajno mirovanje takođe imaju veliki rizik od smanjene gustine kostiju i povećavaju opasnost od preloma.

Mnogi lekovi mogu imati negativan uticaj na mineralnu gustinu kostiju i dovesti do osteoporoze. Kortikosteroidi koji se koriste u terapiji različitih bolesti kao što su reumatoidni artritis, multipla skleroza, astma i druge, negativno utiču na razvoj ćelija koje izgrađuju kost. Neki lekovi koji se koriste za lečenje epilepsije takođe dugotrajno sprečavaju pravilnu mineralizaciju kosti.

Različite hronične bolesti i primena nekih lekova mogu imati negativan uticaj na mineralizaciju kosti. U ovim stanjima neophodno je obezbediti dovoljno esencijalnih nutrijenata koji će smanjiti štetne uticaje. Preparat K2D3 preporučuje se svim pacijentima koji uzimaju kortikosteroide i antiepileptike ili boluju od dijabetesa, poremećaja štitne žlezde i poremećaja u ishrani u cilju poboljšanja mineralizacije i jačine kostiju.