PORUČI ODMAH

Osteoporoza

Osteoporoza je sistemska bolest skeleta koja se manifestuje gubitkom koštane čvrstine, što za posledicu ima rizik od nastanka preloma.

Osteoporoza je jedna od pet najčešćih hroničnih bolesti. Više od 10% svetskog stanovništva boluje od ove bolesti. Svaka druga žena bele rase tokom života ima rizik od nastanka preloma usled osteoporoze. Rizik od nastanka preloma tokom životnog veka žene je 30-40% što odgovara riziku od nastanka srčanih bolesti, a značajno je veći u odnosu na rizik od tumora dojke koji iznosi 9-12%.

Simptomi osteoporoze

Osteoporozu karakteriše odsustvo simptoma, zato je zovu „nema bolest“.  Razvija se postepeno i obično je prelom prvi znak ove bolesti. Tada je bolest već uznapredovala i verovatnoća od nastanka novih preloma je pet puta veća. Prelomi mogu nastati na bilo kom delu skeleta, ali se obično javljaju na kičmenim pršljenovima, kuku, ručnom zglobu i gornjem delu nadlaktice.

Da li je osteoporoza izlečiva?

Koliko će kosti biti zdrave zavisi u prvom redu od toga kako se izgrade u detinjstvu i mladosti. Koštana masa se tokom života menja. To je dinamičan proces koji neprekidno prolazi kroz fazu izgradnje i razgradnje. Njen maksimum se postiže u 20-30 godini života, sa završetkom rasta i razvoja. Maksimum koštane gustine zavisi u velikoj meri od nasleđa (oko 60%), a manjim delom od uticaja sredine. Muškarci imaju značajno veću koštanu masu od žena. Obzirom da se na genetske faktore ne može uticati, od ogromnog je značaja obratiti pažnju na faktore spoljašnje sredine.

Ko će najverovatnije dobiti osteoporozu?

Od osteoporoze oboljevaju osobe oba pola i svih uzrasta, a posebno su ugrožene žene u menopauzi. Tada dolazi do smanjenog lučenja ženskih polnih hormona i prestaje njihova zaštitna uloga na kost. Kod muškaraca je gubitak koštane mase sporiji i manji, kosti su čvršće, pa oni ređe imaju osteoporozu.

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK OSTEOPOROZE su mnogobrojni, a najčešći su:

 1. Rana menopauza (pre 45. godine života)
 2. Osteoporoza u familji
 3. Mala telesna masa i sitna građa
 4. Podatak o postojanju prethodnih preloma
 5. Podatak o smanjenju telesne visine ili nastalim deformacijama kičmenog stuba
 6. Podatak o prelomu kuka majke
 7. Sedeterni način života
 8. Loše navike (pušenje, konzumiranje kafe i alkohola u većim količinama)
 9. Nepravilna ishrana (smanjen unos kalcijuma i D vitamina)

10.Druge bolesti (bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, bubrežna insuficijencija, poremećaji apsorpcije i neke zapaljenske reumatske bolesti)

11.Upotreba nekih lekova koji smanjuju koštanu čvrstinu

Prevencija osteoporoze ima za cilj da spreči gubitak koštane mase do nivoa za nastanak preloma i podrazumeva:

 1. Pravilnu ishranu (odgovarajući unos kalcijuma i D vitamina)
 2. Eliminisanje loših navika (pušenje, konzumiranje alkohola i kafe)
 3. Eliminisanje faktora rizika za nastanak preloma
 4. Fizičku aktivnost

Kako se prevenira osteoporoza?

Danas postoji veliki broj lekova koji se primenjuju u cilju prevencije i lečenja osteoporoze. Terapija ima za cilj da održi postojeće stanje ili da popravi koštanu gustinu iznad rizika za nastanak preloma. Sve lekove možemo podeliti u tri osnovne grupe:

 1. Lekovi koji sprečavaju razgradnju kosti
 2. Lekovi koji stimulišu izgradnju kosti
 3. Lekovi koji imaju oba navedena efekta

K2D3®VIVAza bolju pokretljivost i snažnije kosti:

K2D3®VIVA je jedinstven preparat za prevenciju i pomoć prilikom lečenja osteoporoze i nastalih preloma. Sadrži 2000 IJ vitamina D3, što predstavlja preporučenu dnevnu dozu, koja omogućava adekvatno dejstvo kalcijuma. Da bi se ovaj kalcijum pravilno iskoristio neophodan je vitamin K2. Zato je uz vitamin D3 uvek potrebno uzimati i vitamin K2.

Da li je osteoporoza izlečiva:

Osteoporoza je izlečiva, zahvaljujući brojnim lekovima i merama prevencije. Preparat K2D3®VIVA je idealan za prevenciju i pomoć prilikom lečenja osteoporoze, može se nesmetano kombinovati sa drugim lekovima za lečenje osteoporoze, ima dobru efikasnost i nema neželjena dejstva.

 

 

 

                        dr Tatjana Nikolov

 specijalista fizijatrije, Jodna Banja / Novi Sad